Amaç ve Hedefler

1-Etnomüzikoloji konusundaki araştırma ve çalışmaları kamuoyuna duyurmak amacıyla raporlar ve yayınlar hazırlamak ve dağıtmak; etnomüzikoloji konusunda eğitim ve bilinçlendirme amacıyla, kitap, dergi, gazete, periyodik yayın, film, CD, VCD, vb. hazırlamak ve dağıtmak; web sayfası hazırlamak, faaliyetlerini internet yoluyla duyurmak.

2-Etnomüzikoloji alanında ulusal ve uluslararası toplantı, sempozyum, kongre, festival, sergi, etkinlik düzenlemek; bunların organizasyonu için gereken her türlü işbirliğini ve faaliyeti gerçekleştirmek.

3-Etnomüzikoloji konusunda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası diğer örgütlerle işbirliği yapmak, özellikle bu alanda daha fazla tecrübeye sahip yabancı sivil toplum kuruluşlarının birikimlerini paylaşmak, Türkiye’deki çalışmaları onlara tanıtmak

4-Etnomüzikoloji konusunda uluslararası örgüt ve kuruluşlarla işbirliğini güçlendirmek amacıyla, yurtdışında düzenlenen toplantı, fuar ve kongrelere katılmak

5-Faaliyet alanları etnomüzikoloji ile paralellik gösteren yaratıcı sektörlerde girişimcilik faaliyetlerini desteklemek, bu konularda eğitim düzenlemek, mikro-hibeler sağlamak

6-Etnomüzikoloji konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla, ulusal ve uluslararası gösteriler, geziler, bilimsel çalışmalar düzenlemek, arşiv oluşturmak, plan-proje yaptırmak, ödül dağıtmak ve bu amaçla yarışmalar açmak

7-Özel sektörün etnomüzikoloji alanındaki çalışmalara sosyal sorumluluk kapsamında destek vermelerini sağlamak için yönlendirici ve özendirici olmak, yol ve yöntem göstermek, bu tür davranışları ödüllendirmek

8-Amaçları doğrultusunda yerel yönetimlerle, muhtarlıklarla, belediyelerle, kaymakamlık ve valiliklerle, bakanlıklar ve bağlı birimleriyle, vakıf ve esnaf kuruluşlarıyla, eğitim kurumları ve basın-yayın organlarıyla ve diğer sivil ve resmi kurumlarla işbirliği yapmak ve ortak çalışmalarda bulunmak; bu kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti sağlamak

9-Amacına uygun eğitim merkezleri ve üyelerin bir araya gelip, birlik ve beraberliğinin sağlanacağı lokal, misafirhane, ve benzeri yerler açmak, bunları tefriş etmek, işletmek, bu amaçla taşınır ve taşınmaz mal edinmek, lüzumu halinde satmak veya kiraya vermek ve bunları işletmek için gereken personeli temin etmek

10-Üyeleri arasında sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak

11-Amaçlarını gerçekleştirmek üzere gelir sağlamak için her türlü ticari faaliyette bulunmak

12-Etnomüzikoloji ile ortak faaliyet alanı bulunan dallarda öğrenci ve akademisyenlere burs vermek

13-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak

14-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere ulusal ve uluslararası kuruluşlardan, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak.

15-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

16-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.